Община Гълъбово е разположена на територията на Република България, Област Стара Загора, с площ от 348.8 кв. км. и се състои от 11 населени места. Общият брой население за община Гълъбово към 2021 г. е 12 048 жители.

Община Гълъбово има отговорност по следните дейности по проекта:

  – Дейност 1 – Управление на проекта, по която има сформиран екип от ръководител, координатор и счетоводител.

  – Дейност 2 – Подобряване на компетентността, уменията и експертизата на общинско ниво в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени , в която са предвидени три изнесени обучения за двадесет и един служители от трите общини партньори.

  – Дейност 3 – Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, към която дейност община Гълъбово има задължение чрез провеждане на процедура да избере изпълнител за проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаична система.

  – Дейност 4 – Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата, в рамките, на която дейност е заложено да се избере изпълнител за логистично обезпечаване на пътуване до Норвегия и изпълнител за обезпечаване на планираните по дейността представяния на презентация в България.

  – Дейност 5 – Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени, към която се избира изпълнител, който да разработи оценка на стратегически документи на община Гълъбово по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата и разработване на план за борба с климатичните изменения.

  – Дейност 6 – Публичност и комуникация – в тази дейност е необходимо да се изберат изпълнители за изпълнение на мерките за информация и публичност, които са: провеждане на първоначална и заключителна пресконференция, разработване и доставка на информационни материали и разработване и внедряване на интернет сайт.