Проект BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01 „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Програмен оператор „Министерство на околната среда и водите“

Стойност на проекта 734 408.34 лева (БФП – 723 308.10 лева; Собствено финансиране – 11 100.24 лева)

Начална дата 06.12.2021

Крайна дата 06.12.2023

Проектът предвижда изпълнение на дейности, свързани с:

  • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени
  • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития
  • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на енергетиката
  • Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата