Дейности

„Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“

Изпълнение: 24 месеца

Дата на стартиране: 06.12.2021

Дата на приключване: 06.12.2023

Целите на проекта са свързани с:

  • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени
  • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития

  • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на енергетиката

  • Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата; изграждане на ефективни партньорства със страните донори.

Дейности

Дейност 1 Управление на проекта – Управлението на проекта е дейност, която съвместява сформирането на екипа и неговата работа по управление на проекта, включително подготовката и възлагането на процедурите за обществени поръчки и одита на проекта. Управлението на проекта ще се осъществява от съвместен екип, сформиран от служители на кандидата и партньорите.

Дейност 2 Подобряване на компетентността, уменията и експертизата на общинско ниво в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени – Дейността предвижда организация и провеждане на три изнесени обучения за служители на трите общини. Първото обучение ще е четиридневно лекционно обучение за общинските служители, свързано с планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени. Второто обучение ще е лекционно и демонстрационно обучение за общинските служители, свързано с подобряване на уменията и експертизата на местно ниво, с цел да преразгледат и оценят ефективността на техните стратегически планове и мерки, които вече са предприети, както и да улеснят усилията им за идентифициране на пропуските по отношение на действията за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития. Третото обучение ще е четиридневно лекционно обучение за общинските служители за справяне с природни бедствия, настъпили в резултат от измененията в климата и въвеждане на иновации за намаляване на ефекта.

Дейност 3 Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени – Дейността предвижда въвеждане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в трите български общини. В община Гълъбово се предвижда проектиране, доставка и монтаж на покривна фотоволтаична система за сградата на общината. В община Горна Оряховица се предвижда проектиране, доставка и монтаж на покривна фотоволтаична система за сградата на общината. В община Стамболово се предвижда залесяване на общински терени с цел смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на биоразнообразието и екосистемите.

Дейност 4 Разпространяване на добри практики на държавите донори в областта на адаптация към изменението на климата – Дейността предвижда изпълнението на няколко компонента, изпълнявани поетапно от община Гълъбово и партньорите от Норвегия, а именно:

– на първо място, разработване на презентация за добри практики в областта на адаптация към изменението на климата от страна на партньорите от Норвегия, която ще бъде представена на общинските съвети на трите общини и пред обществеността по време на информационните събития по проекта;

– на второ място, осъществяване на едно пътуване на екипа от България до Норвегия

– на трето място, организация и провеждане на две кампании за разпространение на добри практики на държавите донори: една кампания за кметове на български общини и една информационна кампания сред местното население, на която ще бъдат представени както резултатите от проекта, така и различни мерки, които домакинствата могат да прилагат във връзка с намаляване на рисковете от изменението на климата.

Дейност 5 Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени – Дейността предвижда реализация на няколко основни компонента, свързани с оценка и разработване на стратегически документи в областта на прилагане на мерки за адаптация към климатичните изменения.

Дейност 6 Публичност и комуникация – Общите информационни и комуникационни дейности по проекта са свързани с разработване на двуезичен интернет сайт на проекта (на български и английски език), подготовка и провеждане на две информационни събития – откриваща и закриваща пресконференция за популяризиране на финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП чрез програмата.