Община Стамболово е разположена на територията на Република България, Област Хасково, с площ от 277 кв. км. и се състои от 26 населени места. Общия брой население за община Стамболово към 2021 г. е 6383 жители.

Община Стамболово има отговорност по следните дейности по проекта:

– Дейност 1 – Управление на проекта, по която има сформиран екип от координатор и счетоводител.

– Дейност 2 – Подобряване на компетентността, уменията и експертизата на общинско ниво в областта на планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени , в която са предвидени три изнесени обучения за двадесет и един служители от трите общини партньори.

– Дейност 3 – Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, към която дейност община Стамболово има задължение чрез провеждане на процедура да избере изпълнител за доставка на посадъчен материал и залесяване на територии в община Стамболово.

– Дейност 5 – Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени, към която се избира изпълнител, който да разработи План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово.