В резултат от изпълнението на дейност 1 ще бъдат постигнати следните резултати:

сформиран екип от експерти, притежаващи необходимите знания и умения, свързани с управлението и изпълнението на проекта.

– сключен 1 бр. договор с външен изпълнител за възлагане на дейностите, свързани с извършване на текущ и окончателен одит на проекта.

– осъществени около 5 бр. текущи одита и 1 бр. окончателен одит на проекта.

В резултат от изпълнението на дейност 2 ще бъдат постигнати следните резултати:

проведена 1 бр. обществена поръчка за избор на изпълнител за организация и провеждане на обучения за повишаване на капацитета на общинските служители на общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово за разработване, прилагане и оценка на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;

– организирани и проведени 3 бр. изнесени обучения за служителите на трите общини и ще бъдат обучени, включително ще получат сертификати за това, общо 21 служители.

В резултат от изпълнението на дейност 3 ще бъдат постигнати следните резултати:

– въведени 3 бр. мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени;

– проектирани, доставени и монтирани 2 бр. фотоволтаични системи;

– залесени общински терени в община Стамболово;

– поставени основите за изграждане на колективно самосъзнание на населението на трите общини, свързано с прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към измененията в климата, включително на ниво отделно домакинство.

В резултат от изпълнението на дейност 4 ще бъдат постигнати следните резултати:

– повишено ниво на доверие между сътрудничещите си организации от Държавите бенефициенти и Страни донори;

– измерена и отчетена степен на удовлетворение от създаденото партньорство;

– подготвена и представена 1 бр. презентация, представяща добри практики в областта на адаптация към изменението на климата, прилагани в Норвегия;

– осъществено 1 бр. пътуване за обмен на опит и добри практики на екипа от България до Норвегия.

В резултат от изпълнението на дейност 5 ще бъдат постигнати следните резултати:

– разработена 1 бр. оценка на общински план за развитие на община Гълъбово по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата;

– разработени 2 бр. планове за борба с климатичните изменения – за община Гълъбово и за община Горна Оряховица;

– разработен 1 бр. План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово.

В резултат от изпълнението на дейност 6 ще бъдат постигнати следните резултати:

– 2 бр. информационни събития по проекта – откриваща и закриваща пресконференция;

– разработен двуезичен интернет сайт на проекта;

– разработени дизайни и доставени 3 бр. банера – по един за всеки български партньор по проекта.