Близо 23520 броя дръвчета бяха засадени в община Стамболово по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, по Договор № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C02, финансиран от Оперативна програма ООСКП, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Фиданките са предимно от видовете Благун – 20020 бр. и Акация – 3500 бр. Благунът е местен вид широколистно листопадно дърво устойчив към промените в климата. Акацията от своя страна е включена, защото е незаменима паша за пчелите. Пчелите са важен фактор за биоразнообразието и функционирането на екосистемите на територията на община Стамболово.

Залесяването се изпълни от външен изпълнител, чрез възлагане на процедура по Закона за обществените поръчки върху имоти общинска собственост с обща площ 35 дка., в землищата на с. Светослав и с. Бял кладенец, община Стамболово, област Хасково.