В изпълнение на дейност 5 – Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени, външен изпълнител реализира разработване на План за борба с климатичните изменения в Община Горна Оряховица, който е приет от Общински съвет-Горна Оряховица с Решение №1112/29.06.2023г.

План за борба с климатичните изменения в Община Горна Оряховица до 2030 г.