В изпълнение на дейност 5 – Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени, външен изпълнител реализира разработване на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в Община Стамболово, който е приет от Общински съвет-Стамболово с Решение №358/31.07.2023г.

План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в Община Стамболово