– Първо информационно събитие, на което ще бъдат поканени представители на Общинските съвети на партньорите по проекта и техните Кметове, на която официално ще бъдат представени резултатите от Проекта, ще бъде представена презентация на добри практики в областта на климатичните промени и ще бъде обменен опит на общините във връзка с рискове и уязвимости от изменението на климата и адаптацията. Същото ще се състои на 12.07.2023г. от 11:00 часа в сградата на Община Гълъбово.

-Второто информационно събитие е насочено към представителите на гражданския сектор. На него ще бъдат представени резултатите от Проекта, ще бъде представена презентация на добри практики в областта на климатичните промени и ще бъде обменен опит във връзка с рискове и уязвимости от изменението на климата и адаптацията. На събитието ще бъдат поканени до 50 /петдесет/ представители на гражданския сектор. Същото ще се състои през месец октомври 2023г.

-Закриваща пресконференция, която ще бъде проведена в края на изпълнението на проекта.

 

Настоящата публикация е създадена в изпълнение на договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01 по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран от програма ООСКП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Гълъбово. Програмен оператор на програма ООСКП: Министерство на околната среда и водите“