От 11 до 14 септември служители на община Гълъбово, община Горна Оряховица и община Стамболово, преминаха през обучение на тема „Обучение за оценка на ефективността на планове и мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени, вкл. за редуциране на емисиите на парникови газове и действия при екстремни климатични събития“. По време на обучението, общо 21 експерти от трите общински администрации се запознаха с методите и подходите за извършване на оценка на текущите планове и мерки за смекчаване на климатичните променисправяне с природни бедствия, настъпили в резултат от измененията в климата и въвеждане на иновации за намаляване на ефекта от тях. Обучението е част от дейностите по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран от програма ООСКП.

Настоящата публикация е създадена в изпълнение на договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01 по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран от програма ООСКП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Гълъбово. Програмен оператор на програма ООСКП: Министерство на околната среда и водите“