От 29 август до 01 септември служители на община Гълъбово, община Горна Оряховица и община Стамболово, преминаха през обучение на тема „Организация, логистично обезпечаване и провеждане на обучение за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени“. По време на обучението, общо 21 експерти от трите общински администрации се запознаха с мерките за смекчаване и адаптация към климатичните промени. Обучението е част от дейностите по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран от програма ООСКП.

Настоящата публикация е създадена в изпълнение на договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0002-C01 по проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран от програма ООСКП. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Гълъбово. Програмен оператор на програма ООСКП: Министерство на околната среда и водите“