В изпълнение на дейност 5 – Оценка и разработване на стратегически планове за адаптация към климатичните промени, външен изпълнител реализира разработване на следните документи:

1.Оценка на стратегическите документи на Община Гълъбово по отношение на изпълнението на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата;

2. План за борба с климатичните изменения в Община Гълъбово, който е приет от Общински съвет-Гълъбово с Решение №559/18.07.2023г.